Anulare Hotarare Consiliu Local

May 19, 2011   //   by Admin   //   Drept administrativ  //  Niciun comentariu

Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor. Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialiatate ale Consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului.


Curtea de Apel Cluj,

Decizia civila nr.11711 din 3 noiembrie 2005

Prin HCL nr.11/1999, s-a aprobat concesionarea de 50ha teren in zona “B.” in favoarea reclamantei, in vederea construirii a 1.000 de locuinte, excluzand amenajarile din domeniul public.

Prin HCL nr. 203/2005, autoritatea publica locala deliberativa a hotarat revocarea HCL nr. 11/1999 si a decis initierea procedurii de reziliere a contractului de concesiune incheiat intre reclamant si parat.

Reclamanta, in conformitate cu dispozitiiile art.7 din Legea nr.554/2004, a inaintat autoritatii publice o plangere prealabila solicitand revocarea Hotararii ca fiind nelegala si temeinica, insa paratul nu a raspuns in termenul legal de 30 de zile.

Reclamanta a mai aratat faptul ca HCL nr. 203/2005 s-a emis cu incalcarea prevederilor legale in domeniu, fiind emisa fara a avea avizul comisiei de specialitate si fara a avea referatele de specialitate necesare. Referatele si avizul la care se face vorbire in preambul se refera la proiectul initiat de primar si care avea ca obiect efectuarea de catre reclamanta a unu PUD revizuit in termen de 3 luni si instalarea infrastructurii necesare constructiei de locuinte pentru Faza I a proiectului “B” in termen de 2 ani de la predarea terenului iar nu la hotararea adoptata. De asemnea, reclamanta a mai invocat art.45 din Legea 251/2001 care stipuleaza ca problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii publice locale, care va fi elaborat in 30 de zile de la solicitarea  initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului.

Potrivit opiniei reclamantei, aceasta hotarare este netemeinica si nelegala, vand in vedere ca nu au fost respectate conditiile procedurale imperative, anterioare, concomitente si ulterioare adoptarii hotararii.

Paratul, Consiliul Local a recunoscut obligativitatea existentei raportului de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu, dar a sustinut ca nu este tinut de acest referat pur consultativ, iar avizele nu sunt nici ele obligatorii ci consultative. Cu privire la lipsa avizului comisiei de specialitate sau al referatului de specialitate, parata arata ca, in speta de fata nu se pune in discutie sanctiunea nulitatii ci eventual imposibilitatea dezbaterii proiectului de hotarare intr-o sedinta ordinara.

Cat priveste desfacerea unilaterala a contractului de concesiune, parata sustine ca aceasta desfacere reprezinta manifestarea de vointa a autoritatii deliberative, fiind intemeiata pe prevederile art. 35 lit. b din Legea nr. 219/1998, care stipuleaza ca, contractul de concesiune poate inceta in cazul in care interesul national sau local o impune, coroborat cu art.969 alin.2 C.civ., care dispune ca revocarea contractelor poate avea loc si din cauze autorizate de lege.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

Intreaga motivare a instantei este raportata la dispozitiile art.44 si urm. din Legea nr. 215/2001 care prevad conditiile si formele procedurale ce trebuie indeplinite in dezbaterea si adoptarea unei hotarari a consiliului local.

Aplicand textele legale amintite la procedura urmata de recurentul consiliului local in adopatarea hotararii, Curtea constata ca acestea au fost nesocotite. De asemenea, din inscrisurile aflate la dosar, emise de Comisia pentru administratie publica locala, probleme juridice, servicii publice si de comert reiese ca, examinandu-se proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.11/1999 nu se avizeaza acest proiect intrucat nu sunt indeplinite conditiile si lipseste documentatia, situatie in care comisia propune retragerea proiectului de modificare a HCL nr. 11/1999.

Din starea de fapt descrisa rezulta in mod evident faptul ca, desi pe ordinea de zi a sedintei consiliului local, figura discutarea proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr. 11/1999 totusi prin HCL nr.203/2005 s-a decis revocarea acestei hotarari, fara ca pe ordinea de zi sa se afle acest obiect. Procedand in acest mod, au fost incalcate dispozitiile art. 44 din Legea nr. 215/2001, anterior citate si care prevad faptul ca modificarea ordinii de zi este posibila doar pentru problemele urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

Pe de alta parte, au fost incalcate si dispozitiile art.45 conform carora problemele inscrise pe ordinea de zi nu vor putea fi dezbatute in lipsa raportului compartimentului de resort si a avizului comisiei de specialitate. Prin urmare cele doua acte premergatoare, respectiv raportul si avizul trebuie sa existe pentru ca dezbaterile pe marginea problemelor ce figureaza pe ordinea de zi sa aiba la baza documentele unor organe de specialiatate. Asadar este obligatorie existenta acestora chiar daca caracterul lor este consultativ deoarece acestea exprima punctul de vedere al specialistilor in legatura cu problemele supuse dezbaterilor.

De asemenea, sunt neintemeiate si criticile referitoare la interpretarea data de instanta de fond potrivit carora poate fi revocata o HCL care a intrat in circuitul civil si a produs efecte in alte ramuri ale dreptului, respectiv s-a incheiat contractul de concesiune intre parti. Fata de aceasta critica se impune precizarea ca instanta de fond nu a motivat hotararea pronuntata si cu privire la aceste aspecte, invocandu-se doar dispozitiile de ordin procedural incalcate de recurenta la adoptarea hotararii atacate si care au determinat anularea acesteia.

In ceea ce priveste argumentul recurentei conform careia in speta sunt incidente dispozitiile art.8 alin.3 din Legea 554/2004, in sensul ca la solutionarea litigiilor legate de executarea unor contracte administrative se are in vedere regula dupa care principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public, nu este intemeiat in acest cadru procesual. Prezentul litigiu vizeaza anularea HCL nr. 203/2005 si nu analizarea contractului de concesiune, cele doua acte fiind distincte si motivele care ar putea determina anularea si respectiv denuntarea contractului fiind diferite. Din acest motiv, sustinerea recurentei conform careia in prezent nu mai este oportuna si utila derularea contractului de concesiune, nu poate fi analizata in acest cadru, intrucat instanta a fost investita prin actiunea promovata de catre reclamanat cu analizarea legalitatii HCL, care asa cum, in mod corect, a retinut instanta de fond, fiind adoptata cu incalcarea procedurilor prevazute de lege, se impune a fi anulata.

Prin urmare, retinand ca hotararea tribunalului este legala si temeinica aceasta va fi mentinuta ca atare, ca efect al respingerii recursului declarat de parat.

Lasati un comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a adauga comentariu.